خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تبلیغات و بازرگانی و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻤﺪن های ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺰاران ﺳﺎل از ﻟﺒﺎس ها و ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ، ﻋﻼمت ها و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺮارآﻣﯿﺰ و ﻣﺠﺎدﻟﻪﻫﺎ‬ و بحث های ﻣﺒﺴﻮط ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﺮدن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻓـﻮق ﺑـﺸﺮی‬ و ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و راﻫﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻈـﺎمﻣﻨـﺪ و‬ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪود سال های 500 ﻗﺒﻞ از ﻣـﯿﻼد ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪ‬ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻦ ﺳﺨﻦوری آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻘﺮاط، اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ﺑﺮای ‬این که بحث های ﺧﻮد و ﺷﺎﮔﺮدن شان را ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺳـﺎزﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﺧـﻮد ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ ً‬دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درك ﻣﻐﻠﻄﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ، ﺑﻪ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﻨﻮری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.‬ﺳﺨﻨﻮران ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻮن، ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎﻫﺮاﻧـﻪ‬ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺴﺮو  در روم ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨـﺸﯿﺪﻧﺪ)(باهنروهمایون،1388: 45).

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1- مرور تاریخی؛ پیشینه پژوهش در جهان و ایران

2-1-1- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان

دوره ﻧﺨﺴﺖ؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ

دوره دوم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ

ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ

2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در جهان

2-1-3- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران

2-1-3-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن

2-1-3-2- ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی(1357-1200 ه.ش)

2-1-3-3- ایران معاصر پس از انقلاب اسلامی

2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران

2-1-5- بررسی پژوهش‌های پیشین

2-1-5-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

2-1-5-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور

منابع